Історія України

28_ЗНО - Історія України

1. Суть політики радянізації західних областей України в період післявоєнної відбудови

(1945 – початок 1950-х років) полягала в
А переселенні українців західних областей до центральних і східних областей УРСР.
Б уніфікації всіх сфер життя відповідно до норм, утверджених у СРСР.
В репресіях проти священиків Української греко-католицької церкви.
Г придушенні збройної боротьби підпілля ОУН і загонів УПА.

27_ЗНО - Історія України

1. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«...з 1919 р. член КП(б)У, один із засновників Спілки письменників «Гарт» (1923), журналів
«Літературний ярмарок» (1928), «Політфронт» (1930). Автор творів «Вальдшнепи»,
«Україна чи Малоросія». Ініціатор літературної дискусії 1925 – 1928 рр.».
А М. Хвильового
Б В. Сосюру
В М. Зерова
Г П. Тичину

26_ЗНО - Історія України

1. Падіння Української Центральної Ради (УЦР) спричинено
А завершенням УЦР аграрної реформи та переданням землі селянам.
Б відкритою підтримкою УЦР селянських виступів і робітничих страйків.
В відмовою УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору.
Г загостренням відносин УЦР із німецьким та австро-угорським командуванням.

25_ЗНО - Історія України

1. Децентралізація управління промисловістю в другій половині 1950-х років відбулася внаслідок
А упровадження системи рад народного господарства (раднаргоспів).
Б ліквідації союзних та утворення республіканських галузевих міністерств.
В створення вільних економічних зон на базі республіканських підприємств.
Г ліквідації директивного планування й упровадження госпрозрахунку на підприємствах.

24_ЗНО - Історія України

1. Рейди партизанських з’єднань на Правобережну Україну в 1943 р., окрім воєнних цілей,
передбачали

А нейтралізацію впливу на цій території ОУН та її збройних формувань.
Б постачання продовольства населенню окупованих територій.
В відновлення в регіоні радянської влади.
Г мобілізацію до лав Червоної Армії.

23_ЗНО - Історія України

1. Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада
А відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських
установчих зборів.
Б включила до складу Генерального секретаріату представників Тимчасового уряду.
В призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель селянам.
Г припинила українізацію військових частин російської армії.

22_ЗНО - Історія України

1. Унаслідок революції 1848 – 1849 рр. у Австрійській імперії
А польські та українські національно-представницькі інституції досягли порозуміння щодо
майбутнього Галичини.
Б представники українського населення стали залучатися до парламентської
діяльності.

21_ЗНО - Історія України

1. Скликана в Переяславі гетьманом Б. Хмельницьким військова рада мала вирішити
питання про

А перехід Війська Запорозького під зверхність московського царя.
Б погодження з умовами російсько-польського Віленського перемир’я.
В утворення українсько-швецької антипольської коаліції.
Г припинення бойових дій проти Речі Посполитої.

20_ЗНО - Історія України

1. Відкриття Харківського університету пов’язано з ім’ям
А М. Остроградського.
Б М. Максимовича.
В В. Антоновича.
Г В. Каразіна.

19_ЗНО - Історія України

1. Що з указаного нижче свідчить про піднесення культурного життя на українських землях у
другій половині XVI ст.?

1. Надання Києво-Могилянській колегії прав та статусу академії.
2. Створення Пересопницького Євангелія.
3. Заснування в Острозі слов’яно-греко-латинської академії.
4. Видання Ш. Фіолем першодруків кирилицею – «Часослова», «Октоїха».

RSS-материал